icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS08Toritsu-Kasei
4
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
5
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
6
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
7
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
8
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
9
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
0
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Kind Local Train  
Bound for Seibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop