icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS07Nogata
4
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
5
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
6
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
7
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
40
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
8
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
40
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
9
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
0
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Kind Local Train  
Bound for Seibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop