icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS06Numabukuro
4
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
5
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
6
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
7
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
8
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
9
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
40
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
40
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
40
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
0
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Kind Local Train  
Bound for Seibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop