icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS04Nakai
4
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
5
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
6
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
7
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
8
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
9
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
0
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Kind Local Train  
Bound for Seibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop