icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS27Shin-Sayama
5
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
00
Express
Seibu-Shinjuku
19
Express
Seibu-Shinjuku
38
Express
Seibu-Shinjuku
57
6
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
08
Express
Seibu-Shinjuku
18
Express
Seibu-Shinjuku
30
Express
Seibu-Shinjuku
43
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
56
7
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Express
Seibu-Shinjuku
13
Express
Seibu-Shinjuku
21
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Express
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
53
8
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
03
Express
Seibu-Shinjuku
14
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
34
Express
Seibu-Shinjuku
44
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
54
9
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Express
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Express
Seibu-Shinjuku
33
Express
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
10
Express
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Shin-Tokorozawa
14
Express
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Express
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
11
Express
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Express
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Express
Seibu-Shinjuku
43
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
12
Express
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Express
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Express
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
13
Express
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Express
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Express
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
14
Express
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Express
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Express
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
15
Express
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Express
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Express
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
16
Express
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Express
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Express
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
17
Express
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Express
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Express
Seibu-Shinjuku
58
18
Express
Seibu-Shinjuku
10
Express
Seibu-Shinjuku
19
Express
Seibu-Shinjuku
28
Express
Seibu-Shinjuku
38
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
19
Express
Seibu-Shinjuku
09
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
17
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
29
Express
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
20
Express
Seibu-Shinjuku
09
Express
Seibu-Shinjuku
20
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
50
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
59
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Express
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
47
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
58
22
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
10
Express
Seibu-Shinjuku
21
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
38
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
53
23
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
08
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
20
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
40
Kind Express   Semi-Express   Local Train  
Bound for Seibu-ShinjukuShin-Tokorozawa
underline First train
Powered by 駅探

pagetop