icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS25Iriso
5
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
07
Express
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
45
6
Express
Seibu-Shinjuku
03
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
14
Express
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Express
Seibu-Shinjuku
51
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
7
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Express
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
28
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
40
Express
Seibu-Shinjuku
50
Express
Seibu-Shinjuku
59
8
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
10
Express
Seibu-Shinjuku
21
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
30
Express
Seibu-Shinjuku
40
Express
Seibu-Shinjuku
51
9
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Express
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Express
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
49
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Express
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Shin-Tokorozawa
21
Express
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
11
Express
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Express
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
49
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Express
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
50
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
13
Express
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
50
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
14
Express
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
50
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
15
Express
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
50
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Express
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Express
Seibu-Shinjuku
51
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Express
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
18
Express
Seibu-Shinjuku
04
Express
Seibu-Shinjuku
17
Express
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
34
Express
Seibu-Shinjuku
45
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
53
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Express
Seibu-Shinjuku
15
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
24
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
Express
Seibu-Shinjuku
55
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Express
Seibu-Shinjuku
15
Express
Seibu-Shinjuku
27
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
56
21
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
27
Express
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Express
Seibu-Shinjuku
54
22
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
04
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
16
Express
Seibu-Shinjuku
28
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
45
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
59
23
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
14
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
27
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
46
Kind Express   Semi-Express   Local Train  
Bound for Seibu-ShinjukuShin-Tokorozawa
underline First train
Powered by 駅探

pagetop