icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS24Shin-Tokorozawa
4
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
55
5
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Express
Seibu-Shinjuku
29
Express
Seibu-Shinjuku
40
Express
Seibu-Shinjuku
49
Express
Seibu-Shinjuku
55
6
Express
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
29
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
36
Express
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
Express
Seibu-Shinjuku
55
7
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Commuter Express
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
32
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
44
Commuter Express
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
Express
Seibu-Shinjuku
55
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
8
Express
Seibu-Shinjuku
04
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
14
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
34
Express
Seibu-Shinjuku
44
Express
Seibu-Shinjuku
55
9
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Express
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Express
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
53
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Express
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Express
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
53
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Express
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
53
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Express
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
54
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Express
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
54
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Express
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
54
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
03
Express
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
54
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Express
Seibu-Shinjuku
13
Express
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Express
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
Express
Seibu-Shinjuku
55
17
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Express
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Express
Seibu-Shinjuku
38
Express
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
18
Express
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Express
Seibu-Shinjuku
09
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
17
Express
Seibu-Shinjuku
21
Express
Seibu-Shinjuku
30
Express
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Express
Seibu-Shinjuku
49
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
57
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Express
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
28
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
32
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
49
Express
Seibu-Shinjuku
59
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Express
Seibu-Shinjuku
19
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
32
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
21
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
00
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
09
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Express
Seibu-Shinjuku
33
Express
Seibu-Shinjuku
40
Local Train
Seibu-Shinjuku
49
Express
Seibu-Shinjuku
58
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
08
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
32
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
37
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
49
23
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
04
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
18
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
31
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
50
Kind Express   Commuter Express   Semi-Express   Local Train  
Bound for Seibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop