icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS22Tokorozawa
4
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
59
5
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Express
Seibu-Shinjuku
36
Express
Seibu-Shinjuku
46
Express
Seibu-Shinjuku
56
6
Express
Seibu-Shinjuku
02
Express
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
23
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
30
Express
Seibu-Shinjuku
34
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
37
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
40
Express
Seibu-Shinjuku
46
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
7
Express
Seibu-Shinjuku
00
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Commuter Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
29
Express
Seibu-Shinjuku
38
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
44
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Commuter Express
Seibu-Shinjuku
52
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
Express
Seibu-Shinjuku
59
8
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Express
Seibu-Shinjuku
08
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
11
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
19
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
21
Express
Seibu-Shinjuku
30
Local Train
Seibu-Shinjuku
34
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
39
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
41
Express
Seibu-Shinjuku
49
9
Express
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
09
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Express
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Express
Seibu-Shinjuku
51
10
Express
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
13
Express
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Express
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
50
11
Express
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Express
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
50
12
Express
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Express
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
50
13
Express
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Express
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
50
14
Express
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Express
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
50
15
Express
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Express
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
50
16
Express
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Express
Seibu-Shinjuku
17
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Express
Seibu-Shinjuku
42
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
17
Express
Seibu-Shinjuku
01
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Express
Seibu-Shinjuku
43
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
46
Express
Seibu-Shinjuku
53
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Express
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Express
Seibu-Shinjuku
13
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
16
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
22
Express
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
35
Express
Seibu-Shinjuku
43
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
50
Express
Seibu-Shinjuku
53
19
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
16
Express
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Express
Seibu-Shinjuku
32
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
37
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
44
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
46
Express
Seibu-Shinjuku
55
20
Express
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
16
Express
Seibu-Shinjuku
25
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
29
Express
Seibu-Shinjuku
39
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
44
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
21
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
07
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
14
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
17
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Express
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
45
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
22
Express
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
13
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
17
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
37
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
42
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
47
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
55
23
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
08
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
16
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
25
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
38
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
56
Kind Koedo-go Limited Express   Express   Commuter Express   Semi-Express   Local Train  
Bound for Seibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop