icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS21Higashi-Murayama
5
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
03
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Express
Seibu-Shinjuku
40
Express
Seibu-Shinjuku
50
6
Express
Seibu-Shinjuku
00
Express
Seibu-Shinjuku
08
Express
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
30
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
40
Express
Seibu-Shinjuku
42
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
45
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
52
Express
Seibu-Shinjuku
53
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
7
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Express
Seibu-Shinjuku
04
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Commuter Express
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Express
Seibu-Shinjuku
34
Express
Seibu-Shinjuku
41
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
Commuter Express
Seibu-Shinjuku
56
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
8
Express
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
15
Express
Seibu-Shinjuku
16
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
25
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
26
Express
Seibu-Shinjuku
34
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
45
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
47
Express
Seibu-Shinjuku
55
9
Express
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
09
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
15
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Express
Seibu-Shinjuku
55
10
Express
Seibu-Shinjuku
06
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
54
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
11
Express
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
54
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
12
Express
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
54
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
13
Express
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
54
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
14
Express
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
54
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
15
Express
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
54
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
16
Express
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
23
Express
Seibu-Shinjuku
24
Express
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
49
Express
Seibu-Shinjuku
52
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Express
Seibu-Shinjuku
06
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
12
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
49
Express
Seibu-Shinjuku
52
Express
Seibu-Shinjuku
57
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
01
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Express
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
19
Express
Seibu-Shinjuku
21
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
29
Express
Seibu-Shinjuku
39
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
50
Express
Seibu-Shinjuku
52
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
Express
Seibu-Shinjuku
57
19
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
10
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Express
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Express
Seibu-Shinjuku
36
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
41
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
49
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
50
Express
Seibu-Shinjuku
58
20
Express
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
14
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Express
Seibu-Shinjuku
29
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
33
Express
Seibu-Shinjuku
43
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
50
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
52
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
11
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
20
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
21
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Express
Seibu-Shinjuku
43
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
52
Express
Seibu-Shinjuku
53
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Express
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
20
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
22
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
29
Express
Seibu-Shinjuku
40
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
46
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
50
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
59
23
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
13
Koedo-go Limited Express
Seibu-Shinjuku
20
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
29
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
43
0
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
00
Kind Koedo-go Limited Express   Express   Commuter Express   Semi-Express   Local Train  
Bound for Seibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop