icon-train icon-warning

Timetable

Shinjuku Line To Seibu-Shinjuku

SS11Iogi
4
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
5
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
53
6
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
7
Local Train
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
32
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
55
8
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
04
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Seibu-Shinjuku
40
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
9
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
10
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
14
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
54
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
51
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Seibu-Shinjuku
36
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
42
Local Train
Seibu-Shinjuku
48
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
12
Local Train
Seibu-Shinjuku
21
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Seibu-Shinjuku
39
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Seibu-Shinjuku
57
22
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Seibu-Shinjuku
58
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Seibu-Shinjuku
40
Local Train
Seibu-Shinjuku
52
0
Local Train
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Seibu-Shinjuku
24
Kind Local Train  
Bound for Seibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop