Timetable

Ikebukuro Line To Nerima/Ikebukuro/Shin-kiba/Yokohama

Shakujii-kōen
4
Local Train
Ikebukuro
29
Local Train
Ikebukuro
44
Local Train
Ikebukuro
56
5
Local Train
Ikebukuro
05
Local Train
Ikebukuro
17
Semi-Express
Ikebukuro
18
Local Train
Kotake-mukaihara
26
Local Train
Ikebukuro
35
Rapid
Ikebukuro
44
Local Train
Shin-kiba
44
Local Train
Ikebukuro
53
Express
Ikebukuro
58
6
Local: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
01
Local Train
Ikebukuro
07
Local Train
Shin-kiba
13
Rapid
Ikebukuro
16
Local Train
Ikebukuro
20
Local Train
Ikebukuro
26
Express
Ikebukuro
29
Local: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
31
Semi-Express
Ikebukuro
38
Local Train
Ikebukuro
38
S−TRAIN
Toyosu
42
Local Train
Shin-kiba
45
Rapid
Ikebukuro
45
Local Train
Ikebukuro
51
Semi-Express
Ikebukuro
51
Local: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
57
Rapid
Ikebukuro
58
7
Express
Ikebukuro
02
Local Train
Shin-kiba
02
Local Train
Ikebukuro
05
Express
Ikebukuro
09
Local Train
Shin-kiba
10
Semi-Express
Ikebukuro
13
Local Train
Motomachi-Chūkagai
13
Rapid
Ikebukuro
17
Local Train
Ikebukuro
17
Commuter Express
Ikebukuro
19
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
22
Local Train
Ikebukuro
22
Local Train
Shin-kiba
27
Express
Ikebukuro
27
Local Train
Motomachi-Chūkagai
30
Rapid: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
33
Local Train
Ikebukuro
35
Commuter Express
Ikebukuro
37
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
39
Local Train
Ikebukuro
39
Rapid Express
Ikebukuro
41
Local Train
Shin-kiba
44
Rapid: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
48
Local Train
Ikebukuro
48
Commuter Express
Ikebukuro
50
Local Train
Ikebukuro
53
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
53
Express
Ikebukuro
56
Local Train
Shin-kiba
56
8
Local Train
Motomachi-Chūkagai
00
Rapid: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
04
Local Train
Ikebukuro
05
Commuter Express
Ikebukuro
07
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
10
Local Train
Ikebukuro
10
Express
Ikebukuro
12
Semi-Express
Ikebukuro
15
Local Train
Shin-kiba
16
Semi-Express: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
18
Rapid
Ikebukuro
21
Local Train
Ikebukuro
21
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
26
Local Train
Musashi-kosugi
26
Express
Ikebukuro
28
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
33
Local Train
Ikebukuro
33
Commuter Express
Ikebukuro
37
Local Train
Shin-kiba
41
Rapid: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
41
Local Train
Shin-kiba
46
Express
Ikebukuro
48
Local Train
Ikebukuro
51
Semi-Express
Ikebukuro
51
S−TRAIN
Toyosu
54
Local Train
Motomachi-Chūkagai
56
9
Local Train
Motomachi-Chūkagai
02
Rapid
Ikebukuro
03
Local Train
Ikebukuro
07
Express
Ikebukuro
09
Local Train
Shin-kiba
11
Semi-Express: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
11
Semi-Express
Ikebukuro
15
Rapid: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
20
Local Train
Ikebukuro
20
Local Train
Shin-kiba
27
Express
Ikebukuro
27
Semi-Express
Ikebukuro
33
Local Train
Ikebukuro
34
Local Train
Musashi-kosugi
42
Rapid
Ikebukuro
42
Local Train
Motomachi-Chūkagai
48
Express
Ikebukuro
50
Local Train
Ikebukuro
54
Express
Ikebukuro
57
10
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
00
Local Train
Motomachi-Chūkagai
02
Semi-Express: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
08
Rapid
Ikebukuro
11
Local Train
Ikebukuro
11
Local Train
Motomachi-Chūkagai
17
Local Train
Motomachi-Chūkagai
22
Express
Ikebukuro
23
Semi-Express
Ikebukuro
27
Local Train
Ikebukuro
29
Local Train
Motomachi-Chūkagai
32
Semi-Express
Ikebukuro
40
Local Train
Ikebukuro
40
F Liner
Motomachi-Chūkagai
42
Local Train
Motomachi-Chūkagai
46
Express
Ikebukuro
52
Local Train
Shin-kiba
52
Local Train
Ikebukuro
55
11
Express
Ikebukuro
02
Local Train
Shin-kiba
02
Semi-Express
Ikebukuro
10
Local Train
Ikebukuro
10
F Liner
Motomachi-Chūkagai
12
Local Train
Shin-kiba
16
Express
Ikebukuro
23
Local Train
Motomachi-Chūkagai
23
Semi-Express
Ikebukuro
26
Local Train
Ikebukuro
29
Local Train
Shin-kiba
32
Semi-Express
Ikebukuro
40
Local Train
Ikebukuro
40
F Liner
Motomachi-Chūkagai
42
Local Train
Shin-kiba
46
Local Train
Motomachi-Chūkagai
52
Express
Ikebukuro
52
Local Train
Ikebukuro
55
12
Express
Ikebukuro
02
Local Train
Shin-kiba
02
Semi-Express
Ikebukuro
10
Local Train
Ikebukuro
10
F Liner
Motomachi-Chūkagai
12
Local Train
Shin-kiba
16
Express
Ikebukuro
23
Local Train
Motomachi-Chūkagai
23
Semi-Express
Ikebukuro
26
Local Train
Ikebukuro
30
Local Train
Shin-kiba
32
Semi-Express
Ikebukuro
40
Local Train
Ikebukuro
40
F Liner
Motomachi-Chūkagai
42
Local Train
Shin-kiba
46
Local Train
Motomachi-Chūkagai
52
Express
Ikebukuro
52
Local Train
Ikebukuro
55
13
Express
Ikebukuro
02
Local Train
Shin-kiba
02
Semi-Express
Ikebukuro
10
Local Train
Ikebukuro
10
F Liner
Motomachi-Chūkagai
12
Local Train
Shin-kiba
16
Express
Ikebukuro
23
Local Train
Motomachi-Chūkagai
23
Semi-Express
Ikebukuro
26
Local Train
Ikebukuro
30
Local Train
Shin-kiba
32
Semi-Express
Ikebukuro
40
Local Train
Ikebukuro
40
F Liner
Motomachi-Chūkagai
42
Local Train
Shin-kiba
46
Local Train
Motomachi-Chūkagai
52
Express
Ikebukuro
52
Local Train
Ikebukuro
55
14
Express
Ikebukuro
02
Local Train
Shin-kiba
02
Semi-Express
Ikebukuro
10
Local Train
Ikebukuro
10
F Liner
Motomachi-Chūkagai
12
Local Train
Shin-kiba
16
Express
Ikebukuro
23
Local Train
Motomachi-Chūkagai
23
Semi-Express
Ikebukuro
26
Local Train
Ikebukuro
30
Local Train
Shin-kiba
32
Semi-Express
Ikebukuro
40
Local Train
Ikebukuro
40
F Liner
Motomachi-Chūkagai
42
Local Train
Shin-kiba
46
Local Train
Motomachi-Chūkagai
52
Express
Ikebukuro
52
Local Train
Ikebukuro
55
15
Express
Ikebukuro
02
Local Train
Shin-kiba
02
Semi-Express
Ikebukuro
10
Local Train
Ikebukuro
10
F Liner
Motomachi-Chūkagai
12
Local Train
Shin-kiba
16
Express
Ikebukuro
23
Local Train
Motomachi-Chūkagai
23
Semi-Express
Ikebukuro
26
Local Train
Ikebukuro
30
Local Train
Shin-kiba
32
Semi-Express
Ikebukuro
40
Local Train
Ikebukuro
41
F Liner
Motomachi-Chūkagai
42
Local Train
Shin-kiba
46
Local Train
Shin-kiba
52
Express
Ikebukuro
53
Local Train
Ikebukuro
55
16
Local Train
Motomachi-Chūkagai
02
Semi-Express
Ikebukuro
02
Semi-Express
Ikebukuro
10
Local Train
Ikebukuro
11
F Liner
Motomachi-Chūkagai
12
Local Train
Shin-kiba
16
Express
Ikebukuro
22
Local Train
Motomachi-Chūkagai
23
Semi-Express
Ikebukuro
26
Local Train
Ikebukuro
29
Local Train
Shin-kiba
33
Semi-Express
Ikebukuro
40
Local Train
Ikebukuro
40
快速急行:東京メトロ線内急行
Motomachi-Chūkagai
42
Local Train
Shin-kiba
46
Express
Ikebukuro
53
Local Train
Shin-kiba
53
Semi-Express
Ikebukuro
56
Local Train
Motomachi-Chūkagai
58
17
Semi-Express
Ikebukuro
04
Local Train
Ikebukuro
04
Local: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
11
Rapid
Ikebukuro
12
Local Train
Ikebukuro
17
Express
Ikebukuro
18
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
21
Local Train
Shin-kiba
24
Express
Ikebukuro
26
Local Train
Motomachi-Chūkagai
29
Semi-Express
Ikebukuro
31
Semi-Express
Ikebukuro
34
Local Train
Ikebukuro
34
Local Train
Shin-kiba
41
Rapid
Ikebukuro
42
Local Train
Ikebukuro
47
Express
Ikebukuro
48
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
51
Local Train
Motomachi-Chūkagai
53
Express
Ikebukuro
56
Local Train
Shin-kiba
59
18
Semi-Express
Ikebukuro
00
Semi-Express
Ikebukuro
04
Local Train
Ikebukuro
04
Local: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
11
Rapid
Ikebukuro
12
Local Train
Ikebukuro
17
Express
Ikebukuro
18
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
21
Local: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
24
Express
Ikebukuro
26
Local Train
Shin-kiba
29
Semi-Express
Ikebukuro
30
Local Train
Ikebukuro
34
Semi-Express
Ikebukuro
34
Local Train
Motomachi-Chūkagai
41
Semi-Express
Ikebukuro
42
Local Train
Ikebukuro
47
Express
Ikebukuro
48
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
51
Local Train
Shin-kiba
52
Express
Ikebukuro
56
Local Train
Motomachi-Chūkagai
59
19
Semi-Express
Ikebukuro
00
Semi-Express
Ikebukuro
03
Local Train
Ikebukuro
04
Local Train
Shin-kiba
11
Semi-Express
Ikebukuro
12
Local Train
Ikebukuro
17
Express
Ikebukuro
18
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
21
Local Train
Shin-kiba
22
Express
Ikebukuro
26
Local Train
Motomachi-Chūkagai
29
Semi-Express
Ikebukuro
30
Semi-Express
Ikebukuro
35
Local Train
Ikebukuro
35
Local Train
Shin-kiba
41
Semi-Express
Ikebukuro
42
Local Train
Ikebukuro
49
Express
Ikebukuro
50
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
53
Local: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
53
Local Train
Motomachi-Chūkagai
59
20
Semi-Express
Ikebukuro
00
Semi-Express
Ikebukuro
04
Local Train
Ikebukuro
05
Local: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
11
Semi-Express
Ikebukuro
12
Local Train
Ikebukuro
19
Express
Ikebukuro
20
Semi-Express: Tokyo Metro Line Local
Shin-kiba
23
Local Train
Motomachi-Chūkagai
23
Local Train
Shin-kiba
29
Semi-Express
Ikebukuro
30
Local Train
Ikebukuro
34
Semi-Express
Ikebukuro
35
Local: Tokyo Metro Line Express
Motomachi-Chūkagai
41
Rapid
Ikebukuro
42
Express
Ikebukuro
49
Local Train
Ikebukuro
49
Local Train
Shin-kiba
53
Local Train
Shin-kiba
59
21
Semi-Express
Ikebukuro
00
Local Train
Ikebukuro
04
Semi-Express
Ikebukuro
04
Local Train
Motomachi-Chūkagai
11
Semi-Express
Ikebukuro
16
Local Train
Ikebukuro
18
Express
Ikebukuro
21
Local Train
Shin-kiba
23
Local Train
Shin-kiba
27
Semi-Express
Ikebukuro
33
Local Train
Ikebukuro
37
Local Train
Shin-kiba
45
Semi-Express
Ikebukuro
45
Express
Ikebukuro
50
Local Train
Shin-kiba
50
Local Train
Ikebukuro
53
Semi-Express
Ikebukuro
59
22
Local Train
Motomachi-Chūkagai
03
Local Train
Ikebukuro
08
Semi-Express
Ikebukuro
15
Local Train
Shin-kiba
15
Express
Ikebukuro
21
Local Train
Ikebukuro
23
Semi-Express
Ikebukuro
30
Local Train
Shin-kiba
33
Local Train
Ikebukuro
38
Semi-Express
Ikebukuro
45
Local Train
Motomachi-Chūkagai
46
Express
Ikebukuro
50
Local Train
Ikebukuro
55
23
Local Train
Motomachi-Chūkagai
00
Local Train
Shin-kiba
04
Semi-Express
Ikebukuro
10
Local Train
Ikebukuro
14
Local Train
Kotake-mukaihara
19
Semi-Express
Ikebukuro
21
Local Train
Kikuna
25
Semi-Express
Ikebukuro
31
Local Train
Motosumiyoshi
36
Semi-Express
Ikebukuro
42
Semi-Express
Ikebukuro
51
Local Train
Ikebukuro
52
Kind Local Train   Semi-Express   Rapid   Express   Local: Tokyo Metro Line Express   S−TRAIN   Commuter Express   Semi-Express: Tokyo Metro Line Local   Rapid: Tokyo Metro Line Express   Rapid Express   Semi-Express: Tokyo Metro Line Express   F Liner   快速急行:東京メトロ線内急行  
Bound for IkebukuroKotake-mukaiharaShin-kibaMotomachi-ChūkagaiToyosuMusashi-kosugiKikunaMotosumiyoshi
underline First train
The timetable might be changed partially according to the professional baseball schedule.
Powered by 駅探

pagetop