icon-train icon-warning

Timetable

Ikebukuro Line To Ikebukuro

SI25Motokaji
5
Rapid
Ikebukuro
06
Express
Ikebukuro
24
Rapid
Ikebukuro
37
Express
Ikebukuro
51
6
Rapid
Ikebukuro
04
Rapid
Ikebukuro
11
Rapid
Ikebukuro
19
Express
Ikebukuro
30
Commuter Express
Ikebukuro
41
Express
Ikebukuro
46
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
51
Commuter Express
Ikebukuro
56
7
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
01
Commuter Express
Ikebukuro
11
Express
Ikebukuro
17
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
21
Commuter Express
Ikebukuro
26
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
32
Commuter Express
Ikebukuro
40
Express
Ikebukuro
47
Commuter Express
Ikebukuro
54
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
59
8
Express
Ikebukuro
09
Rapid
Ikebukuro
19
Express
Ikebukuro
29
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
39
Express
Ikebukuro
50
9
Rapid
Ikebukuro
00
Express
Ikebukuro
11
Express
Ikebukuro
21
Rapid:
Tokyo Metro Line
Express
Motomachi-Chūkagai
32
Express
Ikebukuro
46
Semi-Express
Ikebukuro
57
10
Local Train
Ikebukuro
10
Express
Ikebukuro
18
Express
Ikebukuro
27
Semi-Express
Ikebukuro
37
Express
Ikebukuro
47
Semi-Express
Ikebukuro
57
11
Local Train
Ikebukuro
08
Express
Ikebukuro
18
Express
Ikebukuro
27
Semi-Express
Ikebukuro
37
Express
Ikebukuro
47
Semi-Express
Ikebukuro
57
12
Local Train
Ikebukuro
08
Express
Ikebukuro
18
Express
Ikebukuro
27
Semi-Express
Ikebukuro
37
Express
Ikebukuro
47
Semi-Express
Ikebukuro
57
13
Local Train
Ikebukuro
08
Express
Ikebukuro
18
Express
Ikebukuro
27
Semi-Express
Ikebukuro
37
Express
Ikebukuro
47
Semi-Express
Ikebukuro
57
14
Local Train
Ikebukuro
08
Express
Ikebukuro
18
Express
Ikebukuro
27
Semi-Express
Ikebukuro
37
Express
Ikebukuro
47
Semi-Express
Ikebukuro
57
15
Local Train
Ikebukuro
08
Express
Ikebukuro
18
Semi-Express
Ikebukuro
28
Semi-Express
Ikebukuro
37
Express
Ikebukuro
47
Semi-Express
Ikebukuro
57
16
Semi-Express
Ikebukuro
08
Express
Ikebukuro
19
Rapid
Ikebukuro
30
Express
Ikebukuro
40
Express
Ikebukuro
50
17
Rapid
Ikebukuro
00
Express
Ikebukuro
11
Express
Ikebukuro
21
Rapid
Ikebukuro
31
Express
Ikebukuro
41
Express
Ikebukuro
51
18
Rapid
Ikebukuro
01
Express
Ikebukuro
11
Express
Ikebukuro
21
Rapid
Ikebukuro
31
Express
Ikebukuro
41
Express
Ikebukuro
51
19
Rapid
Ikebukuro
00
Express
Ikebukuro
14
Rapid
Ikebukuro
29
Express
Ikebukuro
44
Rapid
Ikebukuro
59
20
Express
Ikebukuro
14
Semi-Express
Ikebukuro
29
Express
Ikebukuro
44
Semi-Express
Ikebukuro
59
21
Express
Ikebukuro
14
Semi-Express
Ikebukuro
29
Express
Ikebukuro
44
Semi-Express
Ikebukuro
59
22
Express
Ikebukuro
14
Semi-Express
Ikebukuro
31
Semi-Express
Ikebukuro
52
23
Express
Ikebukuro
14
Semi-Express
Ikebukuro
35
Kind Express   Commuter Express   Rapid   Semi-Express   Local Train   Rapid: Tokyo Metro Line Commuter Express   Rapid: Tokyo Metro Line Express  
Bound for IkebukuroMotomachi-Chūkagai
underline First train
Powered by 駅探

pagetop