icon-train icon-warning

Timetable

Ikebukuro Line To Ikebukuro

SI24Bushi
5
Rapid
Ikebukuro
08
Express
Ikebukuro
26
Rapid
Ikebukuro
39
Express
Ikebukuro
53
6
Rapid
Ikebukuro
06
Rapid
Ikebukuro
13
Rapid
Ikebukuro
21
Express
Ikebukuro
32
Commuter Express
Ikebukuro
43
Express
Ikebukuro
48
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
53
Commuter Express
Ikebukuro
58
7
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
03
Commuter Express
Ikebukuro
13
Express
Ikebukuro
19
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
23
Commuter Express
Ikebukuro
28
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
34
Commuter Express
Ikebukuro
42
Express
Ikebukuro
49
Commuter Express
Ikebukuro
56
8
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
01
Express
Ikebukuro
11
Rapid
Ikebukuro
21
Express
Ikebukuro
31
Rapid:
Tokyo Metro Line
Commuter Express
Motomachi-Chūkagai
41
Express
Ikebukuro
52
9
Rapid
Ikebukuro
02
Express
Ikebukuro
13
Express
Ikebukuro
23
Rapid:
Tokyo Metro Line
Express
Motomachi-Chūkagai
34
Express
Ikebukuro
48
Semi-Express
Ikebukuro
59
10
Local Train
Ikebukuro
12
Express
Ikebukuro
20
Express
Ikebukuro
29
Semi-Express
Ikebukuro
39
Express
Ikebukuro
49
Semi-Express
Ikebukuro
59
11
Local Train
Ikebukuro
10
Express
Ikebukuro
20
Express
Ikebukuro
29
Semi-Express
Ikebukuro
39
Express
Ikebukuro
49
Semi-Express
Ikebukuro
59
12
Local Train
Ikebukuro
10
Express
Ikebukuro
20
Express
Ikebukuro
29
Semi-Express
Ikebukuro
39
Express
Ikebukuro
49
Semi-Express
Ikebukuro
59
13
Local Train
Ikebukuro
10
Express
Ikebukuro
20
Express
Ikebukuro
29
Semi-Express
Ikebukuro
39
Express
Ikebukuro
49
Semi-Express
Ikebukuro
59
14
Local Train
Ikebukuro
10
Express
Ikebukuro
20
Express
Ikebukuro
29
Semi-Express
Ikebukuro
39
Express
Ikebukuro
49
Semi-Express
Ikebukuro
59
15
Local Train
Ikebukuro
10
Express
Ikebukuro
20
Semi-Express
Ikebukuro
30
Semi-Express
Ikebukuro
39
Express
Ikebukuro
49
Semi-Express
Ikebukuro
59
16
Semi-Express
Ikebukuro
10
Express
Ikebukuro
21
Rapid
Ikebukuro
32
Express
Ikebukuro
42
Express
Ikebukuro
52
17
Rapid
Ikebukuro
02
Express
Ikebukuro
13
Express
Ikebukuro
23
Rapid
Ikebukuro
33
Express
Ikebukuro
43
Express
Ikebukuro
53
18
Rapid
Ikebukuro
03
Express
Ikebukuro
13
Express
Ikebukuro
23
Rapid
Ikebukuro
33
Express
Ikebukuro
43
Express
Ikebukuro
53
19
Rapid
Ikebukuro
02
Express
Ikebukuro
16
Rapid
Ikebukuro
31
Express
Ikebukuro
46
20
Rapid
Ikebukuro
01
Express
Ikebukuro
16
Semi-Express
Ikebukuro
31
Express
Ikebukuro
46
21
Semi-Express
Ikebukuro
01
Express
Ikebukuro
16
Semi-Express
Ikebukuro
31
Express
Ikebukuro
46
22
Semi-Express
Ikebukuro
01
Express
Ikebukuro
16
Semi-Express
Ikebukuro
33
Semi-Express
Ikebukuro
54
23
Express
Ikebukuro
16
Semi-Express
Ikebukuro
37
Kind Express   Commuter Express   Rapid   Semi-Express   Local Train   Rapid: Tokyo Metro Line Commuter Express   Rapid: Tokyo Metro Line Express  
Bound for IkebukuroMotomachi-Chūkagai
underline First train
Powered by 駅探

pagetop