icon-train icon-warning

Timetable

Tamako Line To Hagiyama/Kokubunji/Kodaira/Seibu-Shinjuku

ST07Seibu-yūenchi
5
Local Train
Hagiyama
21
Local Train
Hagiyama
43
6
Local Train
Kokubunji
05
Local Train
Kokubunji
15
Local Train
Kokubunji
35
Local Train
Seibu-Shinjuku
45
Local Train
Kokubunji
55
7
Local Train
Seibu-Shinjuku
05
Local Train
Kokubunji
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Kokubunji
36
Local Train
Kokubunji
46
Local Train
Kokubunji
56
8
Local Train
Kokubunji
06
Local Train
Kokubunji
17
Local Train
Kokubunji
28
Local Train
Kokubunji
45
Local Train
Kokubunji
59
9
Local Train
Kokubunji
12
Local Train
Kokubunji
22
Local Train
Kokubunji
35
Local Train
Kokubunji
45
10
Local Train
Kokubunji
05
Local Train
Kokubunji
25
Local Train
Kokubunji
45
11
Local Train
Kokubunji
05
Local Train
Kokubunji
25
Local Train
Kokubunji
45
12
Local Train
Kokubunji
05
Local Train
Kokubunji
25
Local Train
Kokubunji
45
13
Local Train
Kokubunji
05
Local Train
Kokubunji
25
Local Train
Kokubunji
45
14
Local Train
Kokubunji
05
Local Train
Kokubunji
25
Local Train
Kokubunji
45
15
Local Train
Kokubunji
05
Local Train
Kokubunji
25
Local Train
Kokubunji
45
16
Local Train
Kokubunji
05
Local Train
Kokubunji
25
Local Train
Kokubunji
45
17
Local Train
Kokubunji
05
Local Train
Kokubunji
17
Local Train
Kokubunji
28
Local Train
Kokubunji
40
Local Train
Kokubunji
50
18
Local Train
Kokubunji
00
Local Train
Kokubunji
10
Local Train
Kokubunji
20
Local Train
Kokubunji
30
Local Train
Kokubunji
40
Local Train
Kokubunji
50
19
Local Train
Kokubunji
00
Local Train
Kokubunji
10
Local Train
Kokubunji
20
Local Train
Kokubunji
30
Local Train
Kokubunji
40
Local Train
Kokubunji
50
20
Local Train
Kokubunji
00
Local Train
Kokubunji
10
Local Train
Kokubunji
20
Local Train
Kokubunji
30
Local Train
Kokubunji
40
Local Train
Kokubunji
50
21
Local Train
Kokubunji
00
Local Train
Kokubunji
10
Local Train
Kokubunji
20
Local Train
Kokubunji
30
Local Train
Kokubunji
40
Local Train
Kokubunji
50
22
Local Train
Kokubunji
01
Local Train
Kokubunji
14
Local Train
Kokubunji
28
Local Train
Kokubunji
45
Local Train
Kokubunji
58
23
Local Train
Kokubunji
17
Local Train
Kokubunji
37
Local Train
Hagiyama
53
Kind Local Train  
Bound for KokubunjiHagiyamaSeibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop