icon-train icon-warning

Timetable

Haijima Line To Kodaira/Seibu-Shinjuku

SS35Seibu-Tachikawa
5
Local Train
Kodaira
15
Local Train
Seibu-Shinjuku
38
Local Train
Seibu-Shinjuku
56
6
Express
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Kodaira
23
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
33
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
53
7
Express
Seibu-Shinjuku
03
Express
Seibu-Shinjuku
13
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
23
Express
Seibu-Shinjuku
33
Express
Seibu-Shinjuku
43
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
54
8
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
05
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
16
Express
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Seibu-Shinjuku
43
Express
Seibu-Shinjuku
58
9
Express
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Seibu-Shinjuku
23
Express
Seibu-Shinjuku
33
Local Train
Kodaira
42
10
Express
Seibu-Shinjuku
02
Express
Seibu-Shinjuku
23
Local Train
Kodaira
33
Express
Seibu-Shinjuku
42
11
Express
Seibu-Shinjuku
02
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Kodaira
32
Express
Seibu-Shinjuku
42
12
Express
Seibu-Shinjuku
02
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Kodaira
32
Express
Seibu-Shinjuku
42
13
Express
Seibu-Shinjuku
02
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Kodaira
32
Express
Seibu-Shinjuku
42
14
Express
Seibu-Shinjuku
02
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Kodaira
32
Express
Seibu-Shinjuku
42
15
Express
Seibu-Shinjuku
02
Express
Seibu-Shinjuku
22
Local Train
Kodaira
32
Express
Seibu-Shinjuku
42
Express
Seibu-Shinjuku
59
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Tamagawa-jōsui
35
Express
Seibu-Shinjuku
44
17
Express
Seibu-Shinjuku
05
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
16
Express
Seibu-Shinjuku
25
Express
Seibu-Shinjuku
36
Express
Seibu-Shinjuku
48
18
Local Train
Kodaira
06
Local Train
Kodaira
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Kodaira
36
Express
Seibu-Shinjuku
48
Express
Seibu-Shinjuku
58
19
Express
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Kodaira
17
Local Train
Kodaira
27
Local Train
Kodaira
37
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
46
Local Train
Kodaira
56
20
Express
Seibu-Shinjuku
07
Local Train
Kodaira
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
28
Express
Seibu-Shinjuku
39
Express
Seibu-Shinjuku
52
21
Express
Seibu-Shinjuku
06
Local Train
Kodaira
20
Local Train
Kodaira
32
Express
Seibu-Shinjuku
45
22
Express
Seibu-Shinjuku
00
Local Train
Seibu-Shinjuku
11
Local Train
Kodaira
21
Local Train
Kodaira
33
Local Train
Kodaira
47
23
Local Train
Kodaira
06
Local Train
Kodaira
23
Local Train
Kodaira
45
0
Local Train
Kodaira
04
Kind Express   Semi-Express   Local Train  
Bound for Seibu-ShinjukuKodairaTamagawa-jōsui
underline First train
Powered by 駅探

pagetop