icon-train icon-warning

Timetable

Haijima Line To Kodaira/Seibu-Shinjuku

SS34Musashi-Sunagawa
5
Local Train
Kodaira
18
Local Train
Seibu-Shinjuku
41
Local Train
Seibu-Shinjuku
59
6
Express
Seibu-Shinjuku
14
Local Train
Kodaira
26
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
36
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
46
Express
Seibu-Shinjuku
56
7
Express
Seibu-Shinjuku
06
Express
Seibu-Shinjuku
16
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
26
Express
Seibu-Shinjuku
36
Express
Seibu-Shinjuku
46
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
56
8
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
07
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
19
Express
Seibu-Shinjuku
31
Local Train
Seibu-Shinjuku
46
9
Express
Seibu-Shinjuku
01
Express
Seibu-Shinjuku
16
Local Train
Seibu-Shinjuku
26
Express
Seibu-Shinjuku
35
Local Train
Kodaira
45
10
Express
Seibu-Shinjuku
05
Express
Seibu-Shinjuku
26
Local Train
Kodaira
36
Express
Seibu-Shinjuku
45
11
Express
Seibu-Shinjuku
05
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Kodaira
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
12
Express
Seibu-Shinjuku
05
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Kodaira
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
13
Express
Seibu-Shinjuku
05
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Kodaira
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
14
Express
Seibu-Shinjuku
05
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Kodaira
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
15
Express
Seibu-Shinjuku
05
Express
Seibu-Shinjuku
25
Local Train
Kodaira
35
Express
Seibu-Shinjuku
45
16
Express
Seibu-Shinjuku
03
Local Train
Seibu-Shinjuku
15
Express
Seibu-Shinjuku
28
Local Train
Tamagawa-jōsui
37
Express
Seibu-Shinjuku
47
17
Express
Seibu-Shinjuku
07
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
18
Express
Seibu-Shinjuku
27
Express
Seibu-Shinjuku
38
Express
Seibu-Shinjuku
51
18
Local Train
Kodaira
09
Local Train
Kodaira
19
Local Train
Seibu-Shinjuku
29
Local Train
Kodaira
39
Express
Seibu-Shinjuku
50
19
Express
Seibu-Shinjuku
00
Express
Seibu-Shinjuku
10
Local Train
Kodaira
19
Local Train
Kodaira
30
Local Train
Kodaira
39
Semi-Express
Seibu-Shinjuku
49
Local Train
Kodaira
59
20
Express
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Kodaira
20
Local Train
Seibu-Shinjuku
31
Express
Seibu-Shinjuku
42
Express
Seibu-Shinjuku
57
21
Express
Seibu-Shinjuku
09
Local Train
Kodaira
22
Local Train
Kodaira
35
Express
Seibu-Shinjuku
47
22
Express
Seibu-Shinjuku
02
Local Train
Seibu-Shinjuku
13
Local Train
Kodaira
24
Local Train
Kodaira
35
Local Train
Kodaira
49
23
Local Train
Kodaira
08
Local Train
Kodaira
25
Local Train
Kodaira
48
0
Local Train
Kodaira
07
Kind Express   Semi-Express   Local Train  
Bound for Seibu-ShinjukuKodairaTamagawa-jōsui
underline First train
Powered by 駅探

pagetop