icon-train icon-warning

Timetable

Tamako Line To Hagiyama/Kokubunji/Kodaira/Seibu-Shinjuku

ST06Musashi-Yamato
5
Local Train
Hagiyama
23
Local Train
Hagiyama
45
6
Local Train
Kokubunji
07
Local Train
Kokubunji
17
Local Train
Kokubunji
37
Local Train
Seibu-Shinjuku
47
Local Train
Kokubunji
57
7
Local Train
Seibu-Shinjuku
08
Local Train
Kokubunji
17
Local Train
Seibu-Shinjuku
27
Local Train
Kokubunji
38
Local Train
Kokubunji
48
Local Train
Kokubunji
58
8
Local Train
Kokubunji
08
Local Train
Kokubunji
19
Local Train
Kokubunji
30
Local Train
Kokubunji
47
9
Local Train
Kokubunji
02
Local Train
Kokubunji
14
Local Train
Kokubunji
24
Local Train
Kokubunji
37
Local Train
Kokubunji
47
10
Local Train
Kokubunji
07
Local Train
Kokubunji
27
Local Train
Kokubunji
47
11
Local Train
Kokubunji
07
Local Train
Kokubunji
27
Local Train
Kokubunji
47
12
Local Train
Kokubunji
07
Local Train
Kokubunji
27
Local Train
Kokubunji
47
13
Local Train
Kokubunji
07
Local Train
Kokubunji
27
Local Train
Kokubunji
47
14
Local Train
Kokubunji
07
Local Train
Kokubunji
27
Local Train
Kokubunji
47
15
Local Train
Kokubunji
07
Local Train
Kokubunji
27
Local Train
Kokubunji
47
16
Local Train
Kokubunji
07
Local Train
Kokubunji
27
Local Train
Kokubunji
47
17
Local Train
Kokubunji
07
Local Train
Kokubunji
19
Local Train
Kokubunji
30
Local Train
Kokubunji
42
Local Train
Kokubunji
52
18
Local Train
Kokubunji
02
Local Train
Kokubunji
12
Local Train
Kokubunji
22
Local Train
Kokubunji
32
Local Train
Kokubunji
42
Local Train
Kokubunji
52
19
Local Train
Kokubunji
02
Local Train
Kokubunji
12
Local Train
Kokubunji
22
Local Train
Kokubunji
32
Local Train
Kokubunji
42
Local Train
Kokubunji
52
20
Local Train
Kokubunji
02
Local Train
Kokubunji
12
Local Train
Kokubunji
22
Local Train
Kokubunji
32
Local Train
Kokubunji
42
Local Train
Kokubunji
52
21
Local Train
Kokubunji
02
Local Train
Kokubunji
12
Local Train
Kokubunji
22
Local Train
Kokubunji
32
Local Train
Kokubunji
42
Local Train
Kokubunji
52
22
Local Train
Kokubunji
03
Local Train
Kokubunji
16
Local Train
Kokubunji
30
Local Train
Kokubunji
47
23
Local Train
Kokubunji
00
Local Train
Kokubunji
20
Local Train
Kokubunji
39
Local Train
Hagiyama
55
Kind Local Train  
Bound for KokubunjiHagiyamaSeibu-Shinjuku
underline First train
Powered by 駅探

pagetop